Tools
FERVAAP
จดหมายข่าว พฤษภาคม-สิงหาคม 2551 PDF Print
Monday, 21 June 2010 15:26

ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณณ์ทางการเกษตร
จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551

•เปิดตัวผลิตภัณฑ์โครงการสุราแช่
•Grand Opening E-SAN Science Park
•งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคอีสาน ประจำปี2551
อบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยาพื้นฐาน 2/2551
•เกร็ดความรู้ การผลิตไวน์กระชายดำคุณภาพ

ooภาพจดหมายข่าวศูนย์วิจัยการหมักฯooDownload จดหมายข่าว ปีที่2 ฉบับที่2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551(23 Mb)