Tools
FERVAAP
อบรมการใช้เครื่องHPLC_Lab PDF Print

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 บริษัท Sithiporn Associates (SA) มาอบรมการใช้เครื่อง HPLC ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูฯย์วิจัยการหมักฯ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย