Tools
FERVAAP
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบISO PDF Print
Monday, 09 May 2011 17:11

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ของศูนย์วิจัยการหมักฯ ให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025
----------
ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้การสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการดำเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยทางคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมและตรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ซึ่งการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี