Tools
FERVAAP
เวทีปฎิรูปวิทยาศาสตร์_2557 PDF Print

________วันที่ 15 สิงหาคม 2557ศูนย์วิจัยการหมักฯ เข้าร่วมเวทีปฎิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัตกรรม (วทน.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในลักษณะที่เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกร ประชาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น