Tools
FERVAAP
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตอาหารหมักดอง PDF Print
Wednesday, 19 April 2017 10:09

การผลิตอาหารหมักดองและการจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
(Good Hygiene Practice, GHP)”

ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีกระบวนการหมักเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ และความจำเป็นในการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตอาหารหมักดอง และการจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice, GHP)” ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภายในจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานหรือผู้ที่กลับสู่ภูมิลำเนาเดิมในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

วัตถุประสงคของการจัดอบรม

  • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการด้านเทคโนโลยีการหมักอาหารหมัก
  • เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักดอง
  • เพื่อส่งเสริมให้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต คือระบบ GHP
  • เพื่อการสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานหรือผู้ที่กลับสู่ภูมิลำเนาเดิมให้ประกอบอาชีพทางด้านการผลิตอาหารหมักดอง เพื่อก่อเกิดธุรกิจระดับชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป

จํานวนรับสมัคร เปนผูที่สนใจ“การผลิตอาหารหมักดองและการจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  (Good Hygiene Practice, GHP)”จํานวน 40 คน

ผูเขารวมอบรมไมตองเสียคาใชจายในการเขารวมอบรม

วัน เวลาและสถานที่
วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.30 น.
ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  คุณอรุณี  ปัชชน
โทร. 0 4336 2122 หรือ 080-3548985