Tools
FERVAAP
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice, GHP)” PDF Print
Wednesday, 19 April 2017 09:23

ด้วยศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  (Good Hygiene Practice, GHP)” เพื่อส่งเสริมให้เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต นั้น ศูนย์วิจัยการหมักฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.  ณ ห้องประชุมสัมมนา 6227 คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่ คุณอรุณี  ปัชชน  หรือ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์ 0-4336-2122, 080-3548985 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560