Tools
FERVAAP
แนะนำศูนย์วิจัยการหมักฯ PDF Print
Monday, 17 May 2010 14:23

ศูนย์วิจักการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Fermentation Research Center for Value Added Agricultural        ...>>  English Version CLICK!!

ความเป็นมาของศูนย์วิจักการหมักฯ
---ในปัจจุบันการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีความเจริญรุดหน้าไป และทำให้เกิดการแข่งขันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเทคโนโลยีด้านการหมัก (Fermentation Technology) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมผลิตสารชีวภาพ ที่อาศัยองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมให้ดียิ่งขึ้น และช่วยพัฒนากระบวนการผลิตทางชีวภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกษตร ขณะที่ "เทคโนโลยีการหมัก" เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่มีความหลากหลายด้วยบทบาทและ ความสำคัญของเทคโนโลยีแขนงนี้ ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจึงทำให้ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2545 โดยเป็น 1 ใน 12 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางแรก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางรวมทั้งสิ้น 21 ศูนย์) วัตถุประสงค์หลักของศูนย์วิจัยการหมักฯ คือ เพื่อดำเนินการวิจัยและกาบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การ พัฒนเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของอาหารหมักดองผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพตลอดจน การผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการหมัก ปัจจุปัน ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคาร TE06 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิสัยทัศน์ (VISION)
---"ศูนย์วิจักการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" มีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำของประเทศไทยในการสร้างนักวิจัย และผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักดองผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสูง โดยอยู่บนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมแบบสหวิทยาการ ในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ที่มีการเปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันพันธกิจ (MISSION)
---1. วิเคราะห์ วิจัย  และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในการพัฒนาเทคโนโนยีการผลิตของอาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพลังงานทดแทน
---2. สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างครบวงจร ทั้งในแง่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และดัชนีคุณภาพของอาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพลังงานทดแทน
---3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากวัตถุดิบที่โดดเด่นของประเทศไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูง
---4. เป็นแหล่งข้อมูล และศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ และผลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมแก่ชุมชนและสังคม


เป้าหมาย
---1. เพื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางด้านอาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพอื่นๆ ที่มีความเข้มแข็ง และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับ
---2. เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำในอนาคตสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับอาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพลังงานทดแทนให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
---3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม และสร้างนวัตกรรมที่เป็นเทคนิคกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางในเรื่องเทคโนโลยีการหมัก

แผนงานวิจัยหลักของศูนย์วิจัยการหมักฯ
---1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอุสาหกรรม
---2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารหมักดอง
---3. การวิจัยและพัฒนาการใช้วัสดุชีวภาพ เพื่อผลิตผลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการหมัก
---4. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเก็บรักษา และการใช้ประโยชย์สายพันธ์จุลินทรีย์ ในกระบวนการหมัก
---5. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการหมักร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
---6. การใช้เทคโนดลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงกระบวนการผลิตทางชีวภาพ


การเป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์

---ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์วิจัยการหมักฯได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ตามประกาศของกรมสรรพสามิต ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์วิจัยการหมักฯ


การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
---ศูนย์วิจัยการหมักฯจะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทุกปีในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาหารหมักดอง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ และพลังงานทดแทน
โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท
---1. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา สำหรับบุคลากรที่ทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
---2. ทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา


การให้บริการด้านวิชาการ
ศูนย์วิจัยการหมักฯ จะจัดให้มีบริการทางวิชาการเป็นประจำในรูปแบบต่างๆดังนี้
---1. จัดอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิธีการแก้ไขวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
---2. เป็นศูนย์เผยแพร่เอกสารและแลกเปลื่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาหารหมักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพลังงานทดแทน
---3. ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพลังงานทดแทน
---4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เป็นความต้องการของชุมชน

 


Download แผ่นพับแนะนำศูนย์วิจัยฯ
-----